پول نفت را صرف ساختن آینده کنید نه تبلیغات برای آینده