کتک کاری علیرضاحقیقی و معاون استقلال بین المللی شد