توضیحات جدید تامین اجتماعی درباره جاماندگان "بسته حمایتی"