فرصت یک هفته‌ای برای ارائه پیشنهادات برای کنترل قیمت گوشت