تصویب پالرمو باعث ‌می‌شودآمریکا دیگران راوادار به تحریم ایران کند