پیش‌بینی رییس اتحادیه از اوضاع بازار مسکن در سال آینده