بسیجی‌ها مرغان آغشته به خونی هستند که جایشان در این دنیا نیست