آخرین وضعیت دانایی فر از زبان روشن: دیگر نمی تواند حرف بزند