یادداشت ظلی پور خطاب به فراستی: چرا کم تحملید؟/ به مخاطب توهین کردید