ضرورت تغییر فرهنگ اقتصادی کشور در دوران جنگ اقتصادی