نماینده مجلس: برخی در پی دریافت سهمیه جانبازی هستند تا قانون را دور بزنند