چرا وزارت ورزش فهرست بازنشسته‎ها را اعلام نمی‎کند؟