دو میلیون مسکن مهر تحویل شد؛ طرح جایگزین آماده است