700 دانشجوی علمی کاربردی در آستانه اخراج قرار گرفتند