خیز وزارت بهداشت و سازمان استاندارد؛ برای مراقب از سلامت مردم در تحریم‌های احتمالی