علت تفاوت قیمت میوه از یک مغازه به مغازه دیگر چیست؟