طرح «ممنوعیت واگذاری سکه به‌صورت نامحدود» شامل چه کسانی می‌شود؟