بیرانوند: اسپانیا کار آسانی مقابل ما ندارد چون جنگجو هستیم