مصرف خودسرانه ریتالین توسط دانش‌آموزان به بهانه امتحان عوارض روانی دارد