تصاویر / استقبال از قهرمانان دو و میدانی کارگران جهان در کرمانشاه