یکی دیگر از گزینه‌های پست شهرداری تهران انصراف داد