نقشه نقاط امن زلزله یا سند دلهره شهروندان / زمانی که مردم از چاله به چاه می افتند