آلودگی هوا ادامه دارد/ 8 منطقه پایتخت در محدوده قرمز