تحلیل آس اسپانیا از داوری فغانی/ باید از ویدئوچک استفاده می‌کرد