کنایه گلزار به تماشاگران در آخرین برنامه «برنده باش»