اشتباهات حاکمیتی در قیمت‌گذاری خودرو/ نرخ بازار معنایی ندارد