اطلاعات کامل دریافت کنندگان طرح ترافیک منتشر می شود؟