وزیر بهداشت: دارو سال آینده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می شود