توضیح یک مقام مسئول درباره واردات گوشت فله‌ای به کشور