چگونه به یک کودک بگوییم با چه فرآیندی به دنیا آمده است؟/ فرمول لک‌لک‌ها را فراموش کنید