شرایط تردد خودروهای ساکن محدوده طرح ترافیک اعلام شد