انتقام از عوامل حادثه تروریستی خاش در دستور کار است