«پالرمو» به نتیجه نرسید/ جلسه بعد به سال آینده موکول شد