پالرمو و «CFT» ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران هستند