بیهوش کردن دختران برای گرفتن اثر انگشت و سرقت خودرو آنان