آقایان، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعطیل کرده‌اند