این نوع خودروها مشمول تخفیف ۵۰ تا ۷۰درصدی طرح ترافیک می‌شوند