برگزاری مسابقه طراحی لباس کاروان اعزامی به المپیک 2020