ابلاغ دستورالعمل ایمنی چهارشنبه آخرسال به ستادهای بحران