دولت را موظف می‌کنم تحقق منویات حضرتعالی را در اولویت قرار دهند