افزایش حجم ترافیک در محدوده طرح ترافیک در پنجشنبه‌ها