جزییات عفو گسترده محکومان در چهل سالگی انقلاب/ شرایط استفاده و استثنائات