اعلام آخرین مهلت اتباع خارجی برای دریافت کارت آمایش