پروین، کاشانی و درویش تماشاگران دیدار نماینده ایران+عکس