رتبه سیزده در بین چهارده کشور خاورمیانه از حیث آزادیهای اقتصادی