نگاهی به فیلم "متری شیش‌و نیم"| فقر؛ هیولای محرومان