به نظر من شرافت در زندگی امروز ما جاری است/بازیگر باید به درونش متصل باشد