برگزاری نشست روسای فدراسیون‌های ورزشی با وزیر ورزش