برگزاری تمرین تیم فوتبال امید با یک لشگر غایب +عکس