«اینستکس» بسیار محدود تر از SPV است / منت بی جای اروپا سر ایران